Обавештење о правима

На основу члана 14. став 4. Закона о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014) ОШ “ Светитљ сава“ у Друговцу даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о правима у вези узбуњивања

 1. Законом о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр. 128/2014) прописана је обавеза послодавца да свим радно ангажованим лицима достави писмено обавештење о правима из овог закона.

Наведеним законом и Правилником о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гласник РС“, број 49/2015), уређено је узбуњивање, поступак узбуњивања, права узбуњивача, обавеза државних и других органа и организација и правних и физичких лица у вези са узбуњивањем, права, обавезе и одговорности запосленог и послодавца у вези са узбуњивањем, као и друга питања од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача.

 1. УЗБУЊИВАЊЕ је откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера (у даљем тексту: „информација“). Узбуњивање може бити унутрашње (откривање информације послодавцу), спољашње (откривање информације овлашћеном органу) или узбуњивање јавности (откривање информације средствима јавног информисања, путем интернета, на јавним скуповима или на други начин којим се обавештење може учинити доступним јавности). Јавност се може узбунити, без претходног обавештавања послодавца или овлашћеног органа у случају непосредне опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, од настанка штете великих размера, односно ако постоји непосредна опасност од уништења доказа. Приликом узбуњивања јавности узбуњивач је дужан да поштује претпоставку невиности окривљеног, право на заштиту података о личности, као и да не угрожава вођење судског поступка.

ИНФОРМАЦИЈА садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и податке ради спречавања штете великих размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу.

УЗБУЊИВАЧ је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву.

 1. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ УЗБУЊИВАЊА И ПРЕДУЗИМАЊЕ ШТЕТНИХ РАДЊИ, односно свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у неповољнији положај, а нарочито ако се неповољнији положај односи на:

1) запошљавање;

2) стицање својства приправника или волонтера;

3) рад ван радног односа;

4) образовање, оспособљавање или стручно усавршавање;

5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања;

6) дисциплинске мере и казне;

7) услове рада;

8) престанак радног односа;

9) зараду и друге накнаде из радног односа;

10) учешће у добити послодавца;

11) исплату награде и отпремнине;

12) распоређивање или премештај на друго радно место;

13) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања од стране других лица;

14) упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене радне способности.

Законом је прописан поступак за заштиту узбуњивача и казнене мере које се могу изрећи због спречавања узбуњивања и предузимања штетних радњи.

У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете, у складу са законом који уређује облигационе односе.

ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ЗЛОУПОТРЕБА УЗБУЊИВАЊА коју врши лице које достави информацију за коју је знало да није истинита или поред захтева за поступање у вези са информацијом којом се врши узбуњивање тражи противправну корист.

 1. Послодавац и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима у вези са информацијом, у оквиру својих овлашћења.

Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења:

 • предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са информацијом;.
 • заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње;
 • одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем. 1) изврши узбуњивање код послодавца, овлашћеног органа или јавности на начин прописан законом;3) би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, у истинитост информације, поверовало лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.Право на заштиту као узбуњивач, има лице које учини вероватним да је према њему предузета штетна радња, ако је лице које је предузело штетну радњу, погрешно сматрало да је то лице узбуњивач, односно повезано лице.Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску заштиту која се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од дана када је штетна радња предузета. У поступку судске заштите надлежан је виши суд према месту предузимања штетне радње или према месту пребивалишта тужиоца.1) утврђење да је према узбуњивачу предузета штетна радња;3) уклањање последица штетне радње;5) објављивање пресуде донете по тужби поднетој из горе наведених разлога у средствима јавног информисања, о трошку туженог. Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације, обавести узбуњивача да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама заштите учесника у кривичном поступку. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације послодавцу који је дужан да поступи по информацији без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације. Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од дана окончања поступка.
 • Послодавац је дужан да, на захтев узбуњивача, пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку.
 • 8. Поступак унутрашњег узбуњивања уређен је Правилником о унутрашњем узбуњивању који је заведен код послодавца под бројем 620/2015 од 02.12.2015. године Наведени правиник доступан је сваком запосленом на увид у просторијама послодавца и налази се истакнут на огласној табли послодавца.
 • Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести узбуњивача.
 • 7. Лице које је овлашћено за пријем информације као и свако лице које сазна податке о узбуњивачу дужно је да, штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности.Подаци о узбуњвачу не смеју се саопштити лицу на које се указује у информацији.
 • Тужбом за заштиту у вези са узбуњивањем не може се побијати законитост појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавезама и одговорностима запосленог по основу рада с тим да у тужби за оцену законитости појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавезама и одговорности узбуњивача по основу рада, по посебним прописима, или на припремном рочишту, узбуњивач може истаћи навод да појединачни акт послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем.
 • 4) накнада материјалне и нематеријалне штете;
 • 2) забрана вршења и понављања штетне радње;
 • Тужбом за заштиту у вези са узбуњивањем може се тражити:
 • Лице које тражи податке у вези са информацијом, има право на заштиту као узбуњивач, ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података.
 • Повезано лице има право на заштиту као узбуњивач ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због повезаности са узбуњивачем.
 • 2) открије информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера у року од једне године од дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у року од десет година од дана извршења те радње;
 • 6. Узбуњивач има право на заштиту, у складу са законом, ако:
 • Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.

Као лице које је овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем одређена је Слађана Аксић на радном месту секретара школе,тел. 026/721-114

Закон о заштити узбуњивача (Сл.гласник РС бр. 128/2014) је ступио на снагу 04.12.2014. године а почиње да се примењује 05.06.2015. године.

директор школе

___________________________