Професионална оријентација

ЗАДАЦИ              АКТИВНОСТИ Носиоци активности Методе и технике рада Време Извор доказа ИСХОДИ
Формирање тима за ПО школе Упознавање ОС 7. и 8. разреда са намером увођења иновација у ПО ученика школе ДиректорПедагог Разговор Септембар 2013 Записник са састанака тима Тим је формиран
Увођење иновација у ПО школе Обука ОС  7. и 8. разреда и директора  школе за примену новог плана ПО (педагог је обучен) Едукатори Семинар Септембар 2013 Материјали са семинара, сертификати Професионалан оријентација ученика 8 разреда је иновирана а у 7 разреду је уведена
Упознавање свих интересних група Информисање Наставничког већа, родитеља, ученика, Савета родитеља и Школског одбора и Ђачког парламента Тим за ПОДиректор Излагање и прикупљање мишљења о планираном пројекту Септембар 2013 Записници са састанака Интересне групе су упознате
Добијање сагласности школских органа Одлуке Школског одбора, Наставничког већа и Савета родитеља ДиректорСекретар РазговорГласање Септембар 2013 Школска евиденција Добијена је сагласност свих школских органа
Израда модела инпементације плана ПО у школи Чланови тима на основу прикупљених мишљења свих интересних група о плану ПО бирају оптималан модел имплементације за нашу школу Тим за ПО  РазговорРад у тиму Септембар 2013 Школска евиденција Израђен је модел инплементације плана ПО у школи
Увођење модела у школску документацју Израда анекса Годишњег плана рада школе и Школског програма (садржаји часова ГВ-а, уметности и ОС) ДиректорСекретар Примена законских процедура Септембар 2013 Школска евиденција Уведен је модел инплементације ПО у школску документацију
Информисање свих интересних група о овом моделу Упознавање Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља и Ђачког парламента са распоредом одржавања радионица ДиректорКоординатор РазговорСастанци Септембар 2013 Записници са састанака Све интересне групе су информисане
Припрема материјала за реализацију радионица Добијање сагласности директора и Савета родитеља за набавку неопходног материјала за реализацију радионица ПО Водитељи радионица Предвиђене сценариом радионица Претходи одржавању радионице Коришћен материјал током радионица, панои ПО у учионицама Материјал за реализацију сваке редионице је благовремено припремљен
Имплементација програма ПО Реализација радионица Водитељи радионица Предвиђене сценариом радионица од септембра 2013. до априла 2014. Школска евиденција, портфолија ученика, материјали са радионица, панои.. Програм је у потпуности имплементиран (осим делова 1. радионице за 8. разред која се тиче осврта на програм 7. разреда који није спроведен претходне године)
Размена искустава са осталим школама Позивање МОШ школа и БОШ школа у окружењу ради решавања евентуалних недоумица и упоређивањеа утисака водитеља о напредовању програма у њиховим школама Коорди-натор тима за ПО РазговорСастанци Према потреби или по позиву Материјали и закључци са састанака Размењују се искуства са осталим школама
Вођење евиденције о реализацији програма ПО Прикупљање  припрема за часове, евидентирање реализованих часова у дневнике, израда паноа ПО одељења, попуњавање портфолија Водитељи радионица Дескрипти-вна Током реализације радионица Школска документација Евиденција о реализацији програма ПО је уредно вођена
Упознавање свих органа школе о реализацији ПО Информисање Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља о реализациј програма ПО у школи ДиректорКоорди-натор СастанциРазговор Април-мај 2014. Записници са састанака Сви органи школе су упознати са реализацијом ПО
Евалуација програма ПО Упоређивање резултата упитника на почетку и на крају програма ПО и прикупљање мишљења осталих интересних група у школи Тим за ПО АнкетирањеУпоредна анализа Април-мај 2014. Анкетни листови, резултати анализе, школска документација Програм ПО у нашој школи је евалуиран