#Правилник о понашању у школи

 

 

  

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

 

 

 

 

Садржај

  

   I… ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

                     II… ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

           III… ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

                                     IV… ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 V… ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

На основу чл. 41, 43. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система обра­зо­ва­ња и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 243-248 . Стату­та Основнешколе „_Светитељ Сава“ у Друговцу (у даљем тексту: Школа), школски одбор Школе, на седници одржаној 29.11.2013. године доноси

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилима понашања у Школи (у даљем тексту: Правила) уређује се пона­ша­ње запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Школи.

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне де­лат­ности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школ­ске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и до­приноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности  уче­ника,  запослених и родитеља ученика.

Члан 4.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дис­кри­минишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, ет­нич­ке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, смет­њи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног по­рек­ла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречава­ње таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се про­писује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или по­сре­дно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и сло­бода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прав­ље­ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у нејед­на­ком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички пропису­ју министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и орган над­лежан за припрему прописа о људским и мањинским прави­ма.

Члан 5.

У Школи су забрањени:

1) физичко, психичко и социјално насиље;

2) злостављање и занемаривање ученика;

3) физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Члан 6.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или по­нав­љаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или по­тен­цијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запо­сленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код уче­ни­ка примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7.

Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:

1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телес­ног повређивања ученика или запосленог;

3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим ли­цима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Члан 8.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­вила, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно стара­те­ља ученика подноси се прекршајна или кривична пријава.

Члан 9.

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

Члан 10.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Члан 11.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школ­ских просторија у такве сврхе.

II. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 12.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 13.

Сви запослени су обавезни:

1) да редовно и на време долазе на посао;

2) да савесно обављају послове свог радног места;

3) да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секре­та­ра Школе о спречености за рад;

4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;

5) да се  старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;

6) да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;

7) да долазе на посао прикладно одевени;

8) да пре или за време рада не узимају алкохол нити друга средства која утичу на способност за рад;

9) да не пуше у просторијама Школе нити у школском дворишту;

10) да не уносе у Школу нити у школско двориште оружје или друга опасна сред­ства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;

11) да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;

12) да не оштећују имовину Школе, ученика, других запослених, родитеља ученика и трећих лица;

13) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;

14) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе нити потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;

Члан 14.

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 30 минута пре по­чет­ка наставе у смени.

Члан 15.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора.

Члан 16.

Дежурни наставник:

1) стара се о одржавању  реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;

4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником ди­рек­тора и другим лицима запосленим у Школи;

5) води књигу дежурства.

Члан 17.

Дежурство се обавља у улазном холу и у школском дворишту, а по  потреби и на другим местима, у складу са одлуком главног дежурног наставника.

Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставни-ка и о томе води евиденцију.

Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника и дежурних ученика.

Члан 18.

Домар је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у улазном холу Школе.

Члан 19.

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у  којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Шко­ле, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним мес­том, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

Члан 20.

Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног нас­тав­ника, директора, помоћника директора или секретара  Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.

III. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

 

Члан 21.

Ученици су обавезни:

1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи  образовно-вас­пит­ни рад, као и на путу између куће и Школе;

2) да се придржавају одлука органа Школе;

3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и струч­них сарадника;

4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењ­ском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;

5) да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;

6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;

7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­са­них школских програмом;

8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родите­ље, односно старатеље;

9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења раз­них облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;

11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Шко­ли;

12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;

13) да се пристојно одевају;

14) да благовремено правдају изостанке;

15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просто­ри­ја и школског дворишта;

16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с пра­ви­лима еколошке етике;

17) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;

18) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

19) да у згради Школе нити у школском дворишту, за време обављања обра­зов­но-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и  Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити жи­вот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;

20) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика  на такву употребу;

21) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;

22) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске  нетрпељивос­ти;

Члан 22.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка нас­таве или другог облика образовно-васпитног рада.

Члан 23.

Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да, раз­врстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежур­ног наставника.

За време хладног и/или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном  холу.

 

Члан 24.

На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према  својим учи­о­ницама.

У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици тре­ба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице.

Члан 25.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ход­ни­цима и другим просторијама Школе, него у пратњи дежурног ученика одлазе да при­сус­твују часу.

Члан 26.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

Члан 27.

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 20 минута пре почетка наставе.

Одељењски старешина сваке недеље одређује по  два редара.

Редар:

1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обав­ља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;

2) извештава  наставника о одсутним ученицима;

3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика;

4) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, уче­ни­ка или запослених лица;

5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност уче­ни­ка и/или других лица;

Члан 28.

Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 30 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурство се обавља у улазном холу Школе, у првој смени од 7,15 до 13,15 часова, а у другој смени од 13,30 до 17,55 часова.

Ученици су ослобођени од наставе за дан на који обављају дежурство.

Дежурство обавља један дежурни ученик   од V-VIII разреда који се одређују по редоследу у Дневнику

Дежурни ученик:

1) евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу, уписивањем њихових личних података и циља  доласка;

2) ученике који су закаснили на наставу прати до учионице;

3) звони за улазак у Школу, као и за почетак и крај часа;

4) уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Шко­ли и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора, помоћни­ка директора или секретара Школе;

5) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, дежурним наставником и другим лицима запосленим у Школи;

 

 

IV. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 29.

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала ли­ца) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 30.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежур­ном ученику, ради евидентирања.

Члан  31.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лици­ма која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 32.

Родитељи  ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1) да благовремено правдају изостанке свог детета;

2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;

3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и вла­дање свог детета;

5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

 

 

  

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 33.

Правила понашања у школи заведена су под бројем 403/1, од 29.11. 2013. године.

 

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

__________________________

Правила су заведена под деловодним бројем 403/1, од 29.11.2013. године, објављена су на огласној табли Школе дана 2.11. 2013. године, а ступила су на снагу дана 10.12. 2013. године.

Секретар Школе

_____________________